Adatkezelési tájékoztató

Prevent Medical Bt.

I. Tájékoztatás módja

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Prevent Medical Egészségügyi Szolgáltató Bt. egészségügyi, betegellátást nyújtó főtevékenysége során, valamint üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Prevent Medical Bt. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a Prevent Medical Bt. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Prevent Medical Bt. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat a Prevent Medical Bt. jogosult a páciensek, szerződött cégek, gyógyszerképviselők, egyéb partnerek (továbbiakban Partnerek) tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek alapján válnak hatályossá az adott Partnerrel szemben, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II. Adatkezelés elvei

 1. A Prevent Medical Bt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

2.1. Az adatkezelő:

Prevent Medical Bt.

Telephely: 4032. Debrecen, Komlóssy u. 48-50.

cégjegyzékszám:09-06-014928

E-mail: drhamorilajos@gmail.com

2.2. A kezelt adatok köre:

A Prevent Medical Bt által kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:

 • családi és utónév
 • email cím
 • születési hely, dátum
 • lakcím
 • telefonszám
 • TAJ szám
 • egészségügyi adatok

A nyilvántartott adatokról a Partner kérésére az alább részletezett módon betekintést biztosít a Prevent Medical Bt.

III. Adatkezelés célja

 1. A Prevent Medical Bt. adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

 

 1. a) a Partnerek azonosítása, a többi Partnertől való megkülönböztetése, a Partnerrel való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; b) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, szolgáltatások promotálása
 2. c) beteg elégedettségi felmérésre szolgáló adatbázis felépítése;

d) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége a

IV. Adatkezelés jogalapja

 1. A személyes adatok a Prevent Medical Bt. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Partner önkéntes hozzájárulásán alapul alapesetben a Partner által személyes adatfelvétel által, vagy a Szolgáltató honlapján keresztül. A Partner a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételére (személyes megjelenése által a Szolgáltatás igénylése során vagy a céges weboldal(ak) megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.
 2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Partner nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Partner a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Partner önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Prevent Medical Bt.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Partner, illetve a törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Prevent Medical Bt. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 3. A Partner szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Prevent Medical Bt. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Partner hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A személyes adatok a Prevent Medical Bt. általi felvétele és kezelése eltérő rendelkezés hiányában a Partner önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. Kezelt adatok

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Partner tartozik felelősséggel.

A Prevent Medical Bt. által kezelt személyes adatok körét vonatkozó egészségügyi jogszabályok, az elektronikus kereskedelmi és reklámszabályok befolyásolják és részben meghatározzák, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Fenti és rá vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár el a Prevent Meical Bt.

VI. Adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatoknak a Partner általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Partner általi jogsértő magatartás – vonatkozó jogszabályok alapján, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
 2. A Prevent Medical Bt – a Partner hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Partner személyes adatait egészségügyi főtevékenysége gyakorlása során, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése, illetve a beteg elégedettségi adatbázis felépítése céljából.

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetősége. Az Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Partner módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését személyesen, vagy a honlapon közzétett e-mail címen vagy postai úton küldött levélben.
 2. A Partner személyes adatait akkor törli a Prevent Medical Bt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.


B. Tájékoztatás

 1. A Partner bármikor jogosult tájékoztatást kérni és egyeztetés alapján betekintést biztosít a Prevent Medical Bt. az általa az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Prevent Medical Bt. a Partner kérelmére tájékoztatást ad a Partnerre vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Prevent Medical Bt. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Prevent Medical Bt.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Prevent Medical Bt. a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 3. A szolgáltató cookiet és web beaconst (webjelzőket) nem használ és kezel. A Prevent Medical Bt. orvosi honlapjai külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket nem tartalmaznak.


C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Prevent Medical Bt-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha a Prevent Medical Bt. a Partner tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről a partner kérésére mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Partner személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Partner adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


D. Igény bejelentése a Prevent Medical Bt.-nél

 1. A Prevent Medical Bt. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.
 2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban a Prevent Medical Bt. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Prevent Medical Bt. a Partnertól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Partner akkor nyújthat be igényt, ha – a Prevent Medical Bt. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta partneri minőségét.
 3. Amennyiben a Prevent Medical Bt. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Partner halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Partner bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Partnerrel fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Partnerre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

 1. A Prevent Medical Bt. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Partner, akár egyéb érintett) – a Prevent Medical Bt.. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
 2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

VIII. Külső szolgáltatók tevékenysége

 1. Tájékoztatjuk, hogy az önkéntesen megadott e-mail címre tájékoztató és egyéb hírlevelek kiküldése során a Prevent Medical Bt. külső hírlevélküldő szolgáltatót nem vesz igénybe.
 2. Valamint a Prevent Medical Bt. szerverszolgáltatója a 2.2. pontban felsorolt adatok tekintetében adattárolóként és adattovábbítóként működik közre.

 

Szíves tájékoztatásul:

Prevent Medical Bt.

Dr. Hámor Lajos
Ügyvezető